Regulamin

     Postanowenie ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.nearto.pl oraz portalach rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między Nearto.pl a Klientem, na warunkach określonych w Regulaminie oraz potwierdzeniu rezerwacji.

  1. Zameldowanie

Doba wynajmu trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu.

Płatność za pobyt:

-  Przy rezerwacjach przez portale rezerwacyjne, płatność gwarantowana jest kartą kredytową lub płatniczą.

– Przy rezerwacjach przez stronę www.nearto.pl lub drogą mailową/telefoniczną, wymagana jest wpłata minimum 25% wartości rezerwacji, jako opłaty rezerwacyjnej, w ciągu 48 h, na podany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy. Pozostałą kwotę za pobyt, Klient zobowiązany jest wpłacić w terminie zawartym w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

Odwołanie rezerwacji do 3 dni przed przyjazdem bądź w trakcie pobytu podlega opłacie 100% rezerwacji.

Zakwaterowanie może nastąpić o wcześniej umówionej godzinie od 15:00. Dokładna godzina zakwaterowania powinna zostać ustalona i potwierdzona nie później niż 24 godziny przed przyjazdem Klienta, mailowo biuro@nearto.pl lub telefonicznie +48 604 990 650. Jeżeli Klient w tym terminie nie potwierdzi dokładnej godziny przyjazdu Klient godzi się na ewentualną konieczność oczekiwania na zakwaterowanie i przekazanie kluczy.

Podczas zakwaterowania klient otrzymuje klucze do apartamentu wraz z instrukcją dotyczącą korzystania z niego. W przypadku zagubienia, Klient uiszcza opłatę 100 PLN za każdy zagubiony komplet kluczy.

  1. Wykwaterowanie

Wykwaterowanie może nastąpić o wcześniej umówionej godzinie do 11:00. Dokładna godzina wykwaterowania powinna zostać ustalona najpóźniej w momencie zakwaterowania.

W przypadku nie dokonania wykwaterowania przez Klienta o godzinie ustalonej wcześniej z pracownikiem apartamentów, klient uiszcza opłatę wysokości 100 PLN za każde rozpoczęte 30 minut zwłoki. Jeżeli pracownik apartamentów  uzna, że zwłoka jest na tyle duża, że zaburza funkcjonowanie apartamentów Nearto.pl, w szczególności zdolności wywiązania się ze zobowiązań wobec innych Klientów, pracownik ma prawo usunąć rzeczy należące do Klienta z apartamentu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzeczy pozostawione i usunięte z apartamentów w takim wypadku.

      4.   Wyposażenie apartamentów

Apartamenty są w pełni umeblowane, a także posiadają kompletnie wyposażoną kuchnię i łazienkę. Dodatkowo każdy Klient otrzymuje komplet pościeli i ręczników.

     5. Zasady użytkowania apartamentów

Klient otrzymuje do dyspozycji apartament wraz  z  w pełni  sprawnym  wyposażeniem.  Wszelkie zniszczenia  bądź  uszkodzenia,  które  Klient  zastanie  w apartamencie,  ma  obowiązek  niezwłocznie zgłosić  pracownikowi Nearto.pl w ciągu 2 godzin od momentu zameldowania.

Klient apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód, Klient powinien zawiadomić pracownika firmy. Naprawienie szkody  obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Nearto.pl zastrzega sobie prawo pobierania kaucji zwrotnej, płatnej gotówką, kartą bądź przelewem, w wysokości 300-500 PLN/apartament (w zależności od rodzaju apartamentu) w trakcie procesu meldunkowego,  po sprawdzeniu apartamentu przez pracownika Nearto.pl zwrot kaucji nastąpi do 7 dni po wymeldowaniu. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń firmy Nearto.pl na wypadek zniszczeń bądź złamanie zasad pobytu.

Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim jakichkolwiek przyjęć, imprez okolicznościowych, spotkań większej niż nocująca ilość osób w apartamencie. Za złamanie zakazu Nearto.pl naliczy karę w wysokości 1000,00 zł.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22.00 do 06.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie naruszenia zasad użytkowania apartamentu, osoba reprezentująca firmę Nearto.pl ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. 

Liczba osób przebywających w apartamencie musi być zgodna z ilością miejsc noclegowych. W przypadku naruszenia tego punktu, Nearto.pl ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. W szczególności Klient nie może wynająć apartamentu osobom trzecim, ani dokwaterować większej liczby osób niż liczba osób dla których przeznaczony jest apartament.

Na terenie budynku apartamentów oraz w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Klient nie przestrzegający zakazu palennia zostanie obciążony opłatą w wysokości  500 PLN

Za zgubienie kluczy Klient zostaje obciążony kwotą 100 PLN za każdy zgubiony komplet.

Klient używa apartamentów i ich wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. W przeciwnym wypadku Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową.

W apartamentach Klient nie może prowadzić działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem obowiązującym na obszarze RP. W takim wypadku następuje niezwłoczne wykwaterowanie bez zwrotu kosztów, a Apartamenty Nearto.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działalność, która miała miejsce podczas pobytu Klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w apartamencie z Najemcą, w szczególności za osoby niepełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w apartamencie wyłącznie z osobami pełnoletnimi. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w apartamencie bez osoby dorosłej pod warunkiem, iż osoba która dokonała rezerwacje/zagwarantowała kartą kredytową jest osobą pełnoletnią (biorący pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnich uczestników rezerwacji) która przed zameldowaniem zaakceptuje regulamin firmy oraz prześle drogą mailową podpisaną umowę najmu w terminie do 24h od momentu otrzymania umowy najmu.

       6. Odpowiedzialność wynajmującego

Apartamenty Nearto.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Klienta podczas pobytu w Apartamentach, w szczególności za obrażenia lub szkody wynikające z nieprawidłowego używania apartamentów i ich wyposażenia. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność w tym zakresie, włącznie z posiadaniem stosownego ubezpieczenia w czasie pobytu w apartamentach.

      7. Odpowiedzialność Apartamentów Nearto.pl

Apartamenty Nearto.pl zobowiązane są do:

Wywiązania się z umowy wynajmu apartamentów, a zwłaszcza udostępnienia Klientowi czystych, w pełni sprawnych apartamentów wraz z wyposażeniem, zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie znajdującej się na stronie.

Sprzątnięcia apartamentów przez przyjazdem Klienta.

Dostępności telefonicznej dla Klientów w godzinach 10.00 – 18.00 (oraz w uzasadnionych nagłych przypadkach poza tymi godzinami) oraz rozwiązywania ewentualnie pojawiających się problemów w czasie adekwatnym do zaistniałego problemu.

Podjęcia negocjacji o zmniejszeniu lub całkowitym zwrocie kosztów usługi w uzasadnionych przypadkach, kiedy zgłoszone przez Klienta problemy nie zostaną rozwiązane i w znaczący sposób wpłyną na obniżenie jakości pobytu Klienta w apartamentach.

Odpowiedzialność Apartamentów Nearto.pl nie przekracza wartości całkowitego kosztu rezerwacji.

     8. Obiekt zastępczy.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Nearto.pl rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Nearto.pl ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mający charakter siły wyższej odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Nearto.pl, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone

 9. Rezerwacja

W przypadku rezerwacji bez zwrotnych Nearto.pl nie ma obowiązku do zmiany terminu bądź zwrotu pieniędzy za anulowaną rezerwacje.

 Z początkiem kwietnia 2020 możemy przypuszczać, że nasi klienci są już świadomi ryzyka związanego z wirusem COVID-19, jak również ryzyka wynikającego z dokonywania nowych rezerwacji, w szczególności w ofercie bezzwrotnej i częściowo zwrotnej. W związku z tym dla wszystkich nowych rezerwacji dokonanych po 1 kwietnia 2020 r. lub później nie będą miały zastosowania procedury okoliczności nadzwyczajnych w przypadku gości chcących odwołać lub zmienić rezerwację w związku z pandemią koronawirusa. Rezerwacje te będą traktowane jak każda inna standardowa rezerwacja i będą podlegały naszym standardowym zasadom i procedurom. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych RODO


Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:


1) Administratorem klienta danych osobowych są Apartamenty Nearto.pl
Apartamenty Nearto.pl obowiązują się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
2) Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
4) Odbiorcami Klienta danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
6) Klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
7) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                                                                                                                                                                                            9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
     
Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług wynajem i sprzedaż apartamentów powierzasz nam swoje informacje.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych są Apartamenty Nearto.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Umowy. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w zawartej umowie, jak i na dalszych etapach trwania umowy , w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego, numery kart bankowych.

Administrator danych oraz jego dane kontaktowe

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

biuro@nearto.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzania danych:

wykonanie umowy na linii Administrator - użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Okres przetwarzania:

do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzanie danych osobowych, które wynikają z aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Cele przetwarzania danych:

Wykonanie usługi wynajmu apartamentu, oraz:

pomiary statystyczne
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych)  produktów i usług  administratora (dalej również „marketing własny”).

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania:

do czasu wycofania zgody

Cele przetwarzania danych:

marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług  podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

Okres przetwarzania:

do czasu wycofania zgody

  1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz usługi. Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Administratorem. Usunięcie danych osobowych nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz podmioty współpracujące. m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa Administrator może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.